Vår tro

VÅR TRO


Församlingen som möts i Tabergs Missionskyrka står för en klassisk kristendom.


Gud

Vi tror på en evig Gud som uppenbarar sig som Fader, Son och helig Ande. I begynnelsen skapade Gud världen ur intet. Guds härlighet, makt och vishet kan upptäckas i skapelsens storslagenhet och mångfald. Gud uppehåller sin skapelse idag och handlar fortfarande med oss människor genom historien för att nå sina syften.


Jesus Kristus

Vi tror att Jesus Kristus är Guds son, som blev människa genom en jungfrufödelse. Han levde ett fullkomligt liv och lät sig frivilligt dödas genom korsfästelse. Hans död var ett försoningsoffer som leder till räddning för alla människor som tror och förlitar sig på honom. Han uppstår från döden och efter himmelsfärden sätter han sig på Faderns högra sida och blir den enda medlaren mellan Gud och människa. Han är vägen, sanningen och livet, d.v.s. den enda vägen till Gud. Vi väntar att Jesus skall komma tillbaka synligt och upprätta Guds rike fullt ut.


Den helige Ande

Den helige Ande sänds in i världen av Fadern och Sonen Jesus, för att i praktiken omsätta Jesu räddningsverk. Han upplyser våra sinnen och gör oss medvetna om synden och vårt behov av räddning. Han föder oss på nytt. Han bor i den kristne, som ett uttryck för Guds närvaro, och är en ständig källa till vägledning, kraft och trygghet. Han förmedlar till varje troende gåvor som blir till redskap att bygga upp Guds församling. Den helige Ande kallas Hjälparen och vägleder de kristna att förstå och tillämpa Bibeln. Hans yttersta mål är att leda varje kristen till ett Kristuslikt liv så att Fadern blir ärad.


Bibeln

Bibeln som innefattar 66 böcker från Gamla & Nya testamentet är den enda grunden för vår tro. Vi tror att den är inspirerad av Gud och given genom utvalda människor som skrivit under Andens ledning. Bibeln uttrycker på en och samma gång både Guds auktoritet och författares bakgrund, stil och vokabulär. Vi tror att den är sann i allt vad den lär och påstår, och att den utgör riktlinjen för församlingens lära och liv. Bibeln är unik och kan inte jämföras med någon annan av Gud inspirerad skrift.


Frälsningen (Räddningen)

Genom hela Bibeln finns temat: Gud kallar alla människor till gemenskap med sig själv. Från början skapades vi just till gemenskap med Gud, men på grund av att vi valde att gå våra egna vägar (syndafallet) bröts gemenskapen med Gud. Detta brott i början av mänsklighetens historia har fått konsekvenser för alla människor. Från att ha varit Guds avbild blev människan mer en felaktig bild av det ursprungliga, skadad i relationen till Gud, andra, sig själv och skapelsen i stort.


Människan missar ständigt målet att leva ett liv i harmoni med sin Skapare. Bibeln kallar detta synd (missa målet). Räddningen ur detta dilemma initieras helt och fullt av Gud själv. Han erbjuder människan syndernas förlåtelse och ett evigt liv just som en gåva utan att vi själva kan hjälpa till. Det enda vi kan göra är att ta emot ”gåvan” genom personlig omvändelse och tro.


Församlingen/kyrkan

Alla som tror på Jesus Kristus är förenade med honom och varandra till vad Bibeln kallar hans kropp, dvs. församlingen. Det finns bara en universell församling som består av alla som bekänt Jesus som Herre och Frälsare. Bibeln uppmanar de kristna att komma samman som en gemenskap för att tillbe Gud, ta del av undervisning från Bibeln, be för varandra, praktisera dop och nattvard, stödja varandra genom att bruka gåvor och talanger samt sprida evangeliet vidare till dem som inte hört det ännu.


Överallt där Guds folk möts regelbundet i trohet och lydnad för denna uppmaning är detta ett uttryck för en lokal församling. I församlingen finns ett ledarskap, bestående av styrelse, pastor och ungdomsledare, som har som uppgift att leda församlingens medlemmar så att alla tillsammans i enhet och kärlek ärar Gud med sina liv.


Dopet

Dopet är en Guds gåva.

Dopet blir också ett vittnesbörd om min tro på Jesus; att det är han som har räddat mig och att det är honom som jag vill tillhöra (1 Pet 3:21–22).


Att bli döpt är en avgörande händelse (för var och en som kommit till tro eller är på väg till en personlig kristen tro). Dopet är på samma gång en bön i tro och ett bönesvar. Den som låter sig döpas ber om räddning och om nytt liv. Och Gud hör enligt sitt löfte den bönen och ger en ny utgångspunkt för hela livet.


Dopets stora betydelse hör samman med Jesus Kristus och hans frälsningsverk. Det som hände med Jesus Kristus – hans död och uppståndelse – händer med den som blir döpt.


Man blir döpt in i Kristus och får föreningen med Kristus och hans församling som gåva.


Innebörden i att bli döpt är så stor och djup att man aldrig blir färdig med det. Räckvidden är så total att dopet aldrig behöver göras om. Kristus överger aldrig den som blivit förenad med honom. Detta gör dopet så löftesrik.


Dopet i sig gör dig inte till troende, eller ”räddar” dig inte. Det kan bara tron göra. Men när dopet sker i tro, gör Gud något med oss och vi får del av hans nåd och förlåtelse. Tillsammans är både tro och dop en Guds räddning. Dopet liknar en vigselring – det yttre tecknet på ditt hjärtas överlåtelse.


Dopet in i Kristus är också ett dop till gemenskap med alla dem som redan är döpta till Kristus. Den som döps blir en medlem i Kristi kropp, dvs. församlingen (Rom 12:4–5). Alla är ett i Kristus, oberoende av kön och sociala, kulturella och etniska skillnader (Gal 3:26–29).


I Tabergs Missionsförsamling praktiserar vi barndop och ”troendedop” (ett annat ord för vuxendop). Båda dopen är lika värdefulla. Dopet är en kristen identitetshandling som förenar kristna från olika traditioner.


Barndop

Dopet av barn bygger på en betoning av dopet som Guds gåva och ett uttryck för hans villkorslösa nåd. Det sker i övertygelsen om att barnen tillhör Guds rike och att den medvetna tron kan komma efter dopet. Jesus tillrättavisade en gång sina lärjungar när dom inte förstod hur rik Jesus kärlek är och hur mycket han älskar barnen. (Mark 10:13–16, Matt 18:1–5)


Som ett uttryck för församlingens vilja att ta emot barnen i gemenskapen och att tillsammans med föräldrarna leda dem till personlig tro och andlig mognad sker dopet normalt i församlingens huvudgudstjänst.


Troendedop – Vuxendop

Nedsänkningsdopet visar särskilt tydligt vad som sker i ett dop: en övergång från död till liv (Rom 6:4). Det är en yttre handling genom vilken Gud enligt sitt löfte förmedlar nåd till var och en som tror (Tit 3:4–7).


I Nya testamentet beskrivs det kristna dopet som ett dop till eller in i Kristus (Rom 6:3). Genom tro och dop förenas människan med Jesus Kristus, tar emot Guds frälsning och den heliga Andens gåva. Det blir en ny början på ett liv i Kristi efterföljd (Rom 6:3–11).


Dopbekräftelse – ”Dopförnyelse”

Om man har blivit döpt som barn eller yngre kan det vara bra att bekräfta sitt dop när man blivit äldre. Man kan också behöva bli påmind om sitt dop och vad det innebär att leva i sitt dop. Att man påminns om vad Jesus har gjort för mig.


Det finns församlingar som bara praktiserar troendedop och den som kommer från en barndöpande tradition och önskar medlemskap i en sådan församling kan få göra en dopbekräftelse. Detta sker genom att man bekänner sin tro inför församlingen och säger ja till sitt (barn)dop i Kristus och sin önskan att leva i församlingens gemenskap.


Att vara döpt som barn eller äldre betyder att man under Andens ledning vill följa Jesus – i vardagsliv och arbete, i relationer och uppdrag. Det är där man ”lever i sitt dop”. Dopet ger ett grundläggande mönster för det kristna livet.